‘Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.mikriagora.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος ή e-shop) που δημιούργησε και λειτουργεί η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΚΡΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Ε.Ε. – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», με τον διακριτικό τίτλο «Μικρή Αγορά Παντοπωλείο Ε.Ε. .», που εδρεύει στις Συκιές, Θεσσαλονίκης (Βίτσι 2) και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας Μικρή Αγορά).

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος χάριν συντομίας «επισκέπτης», ή/και «χρήστης», ή «πελάτης», αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ή πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι προηγουμένως έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους όπως αυτοί διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του e-shop, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει προηγηθεί η αποδοχή των όρων, άλλως η συγκεκριμένη παραγγελία δεν θα μπορεί να αποσταλεί.

Περιεχόμενο / Ευθύνη

Το e-shop χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρεςπληροφορίες. Η Μικρή Αγορά καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του e-shop να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η ΜΙΚΡΉ ΑΓΟΡΆ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του e-shop για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών ή εσφαλμένων πληροφοριών.

Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που μπορεί να προβάλλονται ή να διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας λαμβάνονται αυτούσια από τους παραγωγούς.

Το e-shop παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παραπεμπόμενων ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση Η Μικρή Αγορά δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή/διαφήμιση τους μέσω του e-shop, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.

Η Μικρή Αγορά δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, αρνητικό διαφέρον, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο χρήστης / επισκέπτης του e-shop υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης / επισκέπτης του e-shop υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Σήματα, ονόματα, εικόνες ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα e-shop προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίακαι ανήκουν στην εκάστοτε εταιρία οργανισμό. Η Μικρή Αγορά προβάλει αυτά τα σήματα μόνο για την πληροφόρηση των επισκεπτών επί των προϊόντων που διαθέτει.

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
         1. η πρόκληση, μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
         2. η επέμβαση επί της ιστοσελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της Εταιρείας ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
         3. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της Εταιρείας και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
        4. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.
       5. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους ή να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων όρων Η Μικρή Αγορά επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και οι παραβάτες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τυχόν ζημία της Εταιρείας.

Χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος

Χρήση του e-shop μπορεί να πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία του.

Η Μικρή Αγορά δεν διαθέτει προς πώληση τα εμπορεύματά της σε παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών.

Τα εμπορεύματα που διαθέτουμε προς πώληση, μπορούν να αγοραστούν αποκλειστικά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορές από την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα, πληκτρολογώντας την διεύθυνση παράδοσης και ταχυδρομικό κώδικα να προβεί σε παραγγελία. Οι περιοχές που εξυπηρετούνται από τα καταστήματα είναι: Συκιές, Νεάπολη, Πολίχνη, Μετέωρα, Άνω Πόλη – Άγιος Παύλος στην Θεσσαλονίκη.  Σε περίπτωση που η περιοχή του χρήστη δεν εξυπηρετείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά ο χρήστης προβεί σε παραγγελία,  δε θα ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα αλλά η Μικρή Αγορά διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει άμεσα την παραγγελία του.

Οι περιοχές εξυπηρέτησης από το ηλεκτρονικό κατάστημα ορίζονται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οπότε ενδέχεται κάποιες περιοχές να μην εξυπηρετούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Μικρή Αγορά διατηρεί το δικαίωμα κατ’ απόλυτη διακριτική ευχέρεια να προσθέτει ή/και να αφαιρεί περιοχές από τις ήδη εξυπηρετούμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Γνωστοποίηση Αλλαγών

Η Μικρή Αγορά διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής στο e-shop, τις πολιτικές και τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει απαραίτητο και χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση στα μέλη της.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του e-shop  που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@mikriagora.gr προκειμένου να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή τους.

Παρεχόμενες πληροφορίες – Προϊόντα – Τιμές

Η Μικρή Αγορά δεσμεύεται ως προς, την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του e-shop, όσο και των περιεχομένων σε αυτό προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, Η Μικρή Αγορά ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά, την ευθύνη έναντι του τελικού καταναλωτή για ελαττωματικά προϊόντα ή πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει και ο παραγωγός / προμηθευτής των προϊόντων. Σε περίπτωση λανθασμένων πληροφοριών ή μη πλήρη αντιστοιχία πληροφοριών του προϊόντος στην ιστοσελίδα με το προϊόν που παραλαμβάνει ο πελάτης  η Μικρή Αγορά δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Μικρή Αγορά στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι τον τελικό αποδέκτη.

Η Μικρή Αγορά προσπαθεί μέσω του e-shop να παρέχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς τον καταναλωτή, αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει σε κάθε κατάστημά της. Παρόλα αυτά ενδέχεται ο χρήστης να αδυνατεί να βρει κάποια προϊόντα ή κάποια κατηγορία προϊόντων και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην εμπορική πολιτική της Εταιρείας, είτε στο στήσιμο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα προϊόντα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα προβάλλονται στον χρήστη μέσω φωτογραφιών, οι οποίες ενδέχεται να είναι ενδεικτικές. Το τελικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από τις φωτογραφίες καθώς πολλές είναι ενδεικτικές, ειδικά σε προϊόντα μη συσκευασμένα. Πολλές φωτογραφίες είναι προτάσεις σερβιρίσματος.  Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες έχουν ληφθεί κατά το στήσιμο του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή την προσθήκη νέου προϊόντος και ως εκ τούτου τυχόν πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής, συσκευασίας, λήξης, ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης / κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται, δεν ισχύουν ή ενδέχεται να διαφέρουν ως προς τις τρέχουσες κατά το χρόνο επίσκεψης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Μικρή Αγορά δεν φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένες φωτογραφίες ή πληροφορίες προϊόντος στον ιστότοπο της.

Η Μικρή Αγορά εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει τις ισχύουσας Νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών.

Η Μικρή Αγορά εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα διατίθενται μέσω του e-shop είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.

Η Μικρή Αγορά έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές της, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή.

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι ίδιες στις οποίες διατίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω του δικτύου καταστημάτων ΜΙΚΡΉ ΑΓΟΡΆ. Τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αντανακλούν την πολιτική τιμών της Εταιρείας, οι οποίες διαμορφώνονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς (αν υπάρχει). Η αναγραφή των τιμών γίνεται πάντα βάσει των οικείων αγορανομικών διατάξεων. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από το φυσικό κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος, ή ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς ή προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί.

Το e-shop ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά ενημερώνει τον πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα, ή μη, και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται μερικώς να γίνει αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η εταιρία ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας. Η Μικρή Αγορά δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που είναι σε προσφορά.

Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ισχύουν και ήταν αναρτημένες στο e-shop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις. Σε περίπτωση τροποποίησης παραγγελίας θα υπολογίζονται οι τιμές που εμφανίζονται στο e-shop κατά το χρόνο υποβολής της τροποποιημένης ή οριστικής παραγγελίας.

Η Μικρή Αγορά στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Διαδικασία παραγγελίας

Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν μέσω του e-shop. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα. Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα, καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων. Ενδέχεται προϊόντα που πωλούνται συσκευασμένα, να διατίθενται είτε ανά τεμάχιο είτε ανά συγκεκριμένη, κατά τη συνήθη πρακτική, ποσότητα. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης θα ενημερώνεται μέσω του e-shop και θα μπορεί να προβαίνει σε αγορά είτε μονάδας είτε συγκεκριμένης ποσότητας, είτε πολλαπλάσιας αυτών. Για να γίνει αποδεκτή η παραγγελία θα πρέπει να τηρούνται τα όρια που έχουν τεθεί από την Εταιρεία. Η Μικρή Αγορά διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελία ή να την μειώνει στο προσήκον μέτρο, σε περίπτωση που η ποσότητα της παραγγελίας, κατά την εκτίμηση της Εταιρείας, δεν δικαιολογείται προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών λιανικής αγοράς, αλλά ενδέχεται να προορίζεται προς εμπορική χονδρική διάθεση.

Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης τα παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, το e-shop app ενημερώνει τον πελάτη ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα, είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του.

Μεταφορά προϊόντων

Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με μέριμνα της Εταιρείας στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον χρήστη. Τα μεταφορικά έξοδα και η ελάχιστη παραγγελία διαμορφώνονται αντίστοιχα ανάλογα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Για διευθύνσεις εντός των περιοχών που εξυπηρετεί η Εταιρεία η αποστολή και παράδοση των προϊόντων είναι δωρεάν, εφόσον ο πελάτης διατηρεί το ελάχιστο ποσό παραγγελίας των δέκα (€10.00) Ευρώ.

Η Μικρή Αγορά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον παρόντα όρο και να προβεί στη χρέωση της υπηρεσίας παράδοσης των προϊόντων.

Πληρωμή Παραγγελίας

Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με online πληρωμή. 

 

  1. Πληρωμή με αντικαταβολή:

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν υπάρχει θα ενημερώνεται τηλεφωνικά και ενδέχεται να αλλάζει το τελικό ποσό από αυτό που είχε ενημερωθεί.

 

Πληρωμή Online

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του ή να κάνει πληρωμή μεσω χρήση της υπηρεσίας Apple Pay® ή Google Pay®.  Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη της  Stripe, Inc.

 Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας θα σας ζητηθούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος των συνεργαζόμενων τραπεζών και για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο.

Η Μικρή Αγορά έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής και σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας. Η Μικρή Αγορά δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στα ηλεκτρονικά της συστήματα ή σε φυσικό αρχείο. Παρόλα αυτά οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβάλλον από το οποίο πραγματοποιούν τη συναλλαγή είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση Η Μικρή Αγορά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας. Για τη διασφάλιση της συναλλαγής ο χρήστης εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του θα οδηγηθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους για να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους και  αποτελεί ένα μηχανισμό ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

Η Μικρή Αγορά θα προβαίνει σε χρέωση της κάρτας με το τελικό ποσό  και ταυτόχρονα θα γίνεται και αποδέσμευση τυχόν υπερβάλλοντος ποσού. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που το ποσό που αποδεσμεύτηκε θα εμφανίζεται ως διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη εξαρτάται από την τράπεζα έκδοσης της χρησιμοποιούμενης κάρτας.

Σε περίπτωση που το αρχικά δεσμευμένο ποσό δεν επαρκεί για τη κάλυψη του κόστους της παραγγελίας, τότε ο χρήστης υποχρεούται, εφόσον δεν έχει υπαναχωρήσει ή αμφισβητήσει τη χρέωση, να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό κατά την παράδοση της παραγγελίας είτε με καταβολή μετρητών είτε με χρήση κάρτας πιστωτικής ή χρεωστικής.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην γίνει online πληρωμή θα πρέπει να ακυρώσει στο σύνολο την παραγγελία του και να την υποβάλει εκ νέου. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ο χρόνος αποδέσμευσης στο λογαριασμό σας  εξαρτάται από την τράπεζά που έχει εκδοθεί η χρησιμοποιούμενη κάρτα.  Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας εκκαθαρίζονται από την Stripe, Inc. 

 

Τροποποίηση / ακύρωση παραγγελίας


Ο χρήστης δύναται να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής επικοινωνώντας με τo κατάστημα Επταπυργίου στο τηλέφωνο 2310 610 071 .

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει εάν η παραγγελία δεν έχει ήδη φύγει από το κατάστημα.

 

 

 

Επιστροφή Προϊόντων

 

Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την επιστροφή προϊόντων είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο είτε γιατί αυτά που προστέθηκαν σε αντικατάσταση άλλων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του.

 

Διευκρινίζεται ότι τα φρέσκα προϊόντα δεν δύναται να επιστραφούν.

 

Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το κατάστημα Επταπυργίου τηλεφωνικώς στο 2310 610 071 και υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν προς αντικατάσταση στο κατάστημα με δική του ευθύνη.
 

Δημιουργία Λογαριασμού

Με τη δημιουργία λογαριασμού μέλους στο e-shop, μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας να πραγματοποιείτε τις επόμενες παραγγελίες σας χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείτε εκ νέου τα στοιχεία σας. Έτσι θα αποκτάτε πρόσβαση σε όλα σας τα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώνετε ή να τα τροποποιείτε, κατά περίπτωση. Θα μπορείτε να καταχωρήσετε στο λογαριασμό σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα συμπληρώνετε κάθε φορά που εκτελείτε νέα παραγγελία.

Λοιποί Όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα Δικαστήρια Πειραιά.

Η Μικρή Αγορά προβαίνει στη διενέργεια προωθητικών ενεργειών είτε η ίδια είτε σε συνεργασία με τρίτους. Οι προωθητικές αυτές ενέργειες διέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες όρους που αναρτώνται στην παρούσα σελίδα και είναι δεσμευτικοί για τους συμμετέχοντες και την Εταιρεία. Σε καμία περίπτωση Η Μικρή Αγορά δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη για διαγωνισμούς τρίτων στους οποίους ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τη σελίδα των τρίτων (hyper link) ή με χρήση εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα ή tablets (mobile application) και στους οποίους παρέχονται ως έπαθλα δωροεπιταγές, προϊόντα ή και υπηρεσίες της Εταιρείας. Γενικά Η Μικρή Αγορά δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες τρίτων, που διοργανώνονται με χρήση οποιουδήποτε μέσου και στους οποίους παρέχονται ως δώρα προϊόντα/ υπηρεσίες/ δωροεπιταγές κλπ της Εταιρείας και τους οποίους διαγωνισμούς, βάσει των όρων που τους διέπουν, δεν τους έχει προκηρύξει Η Μικρή Αγορά ή δε συμμετέχει σε αυτούς. Οι χρήστες/επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος συμμετέχουν στους διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες τρίτων με δική τους ευθύνη και επιμέλεια.

Όλο το περιεχόμενό του e-shop , συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της ΜΙΚΡΉ ΑΓΟΡΆ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της φήμης της Εταιρείας. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι αποκλειστικά κατοχυρωμένα ή μη εμπορικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο e-shop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οποιοσδήποτε χρήστης να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία ακόμα και σε περίπτωση που λάβει e-mail το οποίο φαίνεται ότι προέρχεται από την Εταιρεία και με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία του που έχει επιλέξει και ουδέποτε έχετε κοινοποιήσει στην Εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές πιθανότατα πρόκειται για απάτη με σκοπό να αποκτήσουν τρίτοι στοιχεία σας και προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που γίνεται παραλήπτης ενός τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εταιρεία. Η Μικρή Αγορά ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο χρήστης παραπλανηθεί από τέτοιο e-mail θεωρώντας εσφαλμένα ότι αυτό προέρχεται από την Εταιρεία και υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία.

Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των παρόντων όρων καθιστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/ και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/ και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Γενικούς όρους.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους, την ιστοσελίδα www.mikriagora.gr μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο

E-mail: info@mikriagora.gr

 

Τελευταία ενημέρωση όρων 3/12/2020.